Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 10 de març de 2012, Sup. 60

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

  • Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 127-2012, en relació amb els apartats 2 i 3 de l'article 132 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, per possible vulneració dels articles 9 i 103 de la CE.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, ENERGIA I TURISME

  • Resolució de 24 de febrer de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aprova el procediment d'operació del sistema P.O. 3.9: "contractació i gestió de reserva de potència addicional a apujar".

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA

  • Ordre PRE/466/2012, de 5 de març, per la qual es deroga l'Ordre de 25 de juliol de 2001, per la qual s'estableixen límits de determinats hidrocarburs aromàtics policíclics en l'oli de pinyolada d'oliva.

  • Ordre PRE/467/2012, de 9 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 2 de març de 2012, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions al Parlament d'Andalusia i a la Junta General del Principat d'Astúries.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.

  • Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

  • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

  • Correcció d'errors de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 91 111 4000