Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 31 de desembre de 2016, Sup. 316

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

 • Reial decret 737/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 162/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica d'Andalusia.

 • Reial decret 738/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 165/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

 • Reial decret 739/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 168/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.

 • Reial decret 740/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 173/2008, de 8 de febrer, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la ciutat de Melilla.

 • Reial decret 741/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 318/2015, de 24 d'abril, pel qual es delimita la zona de promoció econòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 • Resolució de 30 de desembre de 2016, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

 • Reial decret legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.

 • Reial decret 743/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del registre de varietats comercials aprovat pel Reial decret 170/2011, d'11 de febrer.

 • Reial decret 744/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, en matèria de requisits específics per als gèneres i les espècies de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, requisits específics que han de complir els proveïdors, inspeccions oficials i requisits d'etiquetatge, precintament i embalatge.

 • Reial decret 745/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifiquen els reials decrets 1075, 1076, 1077 i 1078/2014, tots de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

 • Reial decret 746/2016, de 30 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives i sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2017.

 • Correcció d'errors del Reial decret 314/2016, de 29 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà, el Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà, i el Reial decret 1799/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula el procés d'elaboració i comercialització d'aigües preparades envasades per al consum humà.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

TRIBUNAL SUPREM

 • Sentència de 6 d'octubre de 2016, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, en el recurs de cassació per a la unificació de doctrina núm. 2763/2015, interposat pel Ministeri Fiscal en defensa de la legalitat (art. 219.3 LRJS), per la qual es fixa doctrina jurisprudencial sobre la competència de l'ordre social en matèria d'interessos de les prestacions del Fons de Garantia Salarial.

 • Sentència de 2 de novembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat contra l'Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre, per la qual es determinen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a l'any 2015, declara la nul·litat de l'article 3.2 i l'annex II en relació amb la determinació aplicativa del coeficient «alfa», i reconeix el dret de les empreses distribuïdores de menys de 100.000 clients a percebre la retribució que correspongui.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid