Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 10 de febrer de 2017, Sup. 35

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes als annexos A i C del Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents, adoptades a Ginebra el 15 de maig de 2015, mitjançant les decisions SC-7/12, SC-7/13 i SC-7/14.

  • Esmenes a l'Acord sobre transports internacionals de mercaderies peribles i sobre vehicles especials utilitzats en aquests transports (ATP), adoptades a Ginebra el 10 d'octubre de 2014.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/105/2017, de 6 de febrer, per la qual s'aproven el model 121 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa o per persones amb discapacitat a càrrec. Comunicació de la cessió del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració», i el model 122 «Impost sobre la renda de les persones físiques. Deduccions per família nombrosa, per persones amb discapacitat a càrrec o per ascendent amb dos fills separat legalment o sense vincle matrimonial. Regularització del dret a la deducció per contribuents no obligats a presentar declaració», s'estableixen el lloc, la forma i el termini per a la seva presentació i es modifica altra normativa tributària.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid