Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 13 de febrer de 2017, Sup. 37

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/110/2017, de 7 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre INT/1390/2007, d'11 de maig, per la qual es determina la indemnització a percebre pel personal que participi o cooperi en assistència tècnica policial, operacions de manteniment de la pau i seguretat, humanitàries o d'evacuació de persones a l'estranger.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Correcció d'errors del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

  • Correcció d'errors de l'Ordre ECD/1941/2016, de 22 de desembre, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2016/2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid