Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 20 de abril de 2017, Sup. 94

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març, per la qual s'aproven el model 202 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, i el model 222 per efectuar els pagaments fraccionats a compte de l'impost sobre societats en règim de consolidació fiscal i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

  • Resolució de 4 d'abril de 2017, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores en ocasió del pagament telemàtic de les taxes que constitueixen recursos de l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl@ve Pin) i signatura electrònica de funcionari o empleat públic.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid