Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 25 de abril de 2017, Sup. 98

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 16 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat i declara la nul·litat de l'article 49.1.m) del Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, i de l'annex II de l'Ordre IET/1045/2014, de 16 de juny, per la qual s'aproven els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, pel que fa als valors assignats a la IT-01426.

  • Sentència de 27 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs contra l'Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre, per la qual es determinen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a l'any 2015, i el recurs indirecte contra el Reial decret 1054/2014, de 12 de desembre, pel qual es regula el procediment de cessió dels drets de cobrament del dèficit del sistema elèctric de l'any 2013 i es desenvolupa la metodologia de càlcul del tipus d'interès que han de reportar els drets de cobrament d'aquest dèficit i, si s'escau, dels desajustos temporals negatius posteriors, i anul·la l'article 7, apartats 2 i 3, de l'Ordre i l'article 3 del Reial decret pel que fa al còmput dels interessos tinguts en compte per determinar les anualitats dels anys 2014 i 2015 corresponents al dèficit de l'any 2013, perquè no incorporen els interessos meritats des del moment del pagament efectiu de cadascuna de les liquidacions provisionals de l'exercici esmentat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid