Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 13 de maig de 2017, Sup. 114

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 8/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el règim dels treballadors per a la prestació del servei portuari de manipulació de mercaderies en compliment de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'11 de desembre de 2014, recaiguda en l'Assumpte C-576/13 (procediment d'infracció 2009/4052).

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 485/2017, de 12 de maig, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

  • Resolució de 12 de maig de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució d'11 de maig de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell d'Universitats de 10 de maig de 2017, pel qual s'ordenen els ensenyaments universitaris oficials de grau.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 486/2017, de 12 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 1173/2015, de 29 de desembre, de desenvolupament del Fons Europeu Marítim i de Pesca pel que fa a les ajudes a la paralització definitiva i temporal de l'activitat pesquera, i el Reial decret 1549/2009, de 9 d'octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 30 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs de cassació en interès de la Llei interposat i, respectant la situació jurídica particular derivada de la decisió, fixa com a doctrina legal que «L'aplicació dels articles 7 i 8 del Reglament de règim disciplinari dels funcionaris civils de l'Estat aprovat pel RD 33/1986, de 10 de gener, per sancionar les faltes disciplinàries greus i lleus en què incorrin els treballadors públics no és contrària al principi de legalitat, sinó que aquesta norma té la cobertura legal que resulta de l'aplicació integradora dels articles 94 apartat 3r, 95 apartats 3r i 4t, disposició derogatòria única, apartat g), i disposició final quarta, apartat 3r, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que mantenen en vigor el Reglament esmentat fins que no es produeixi el desplegament legislatiu en l'àmbit de cada administració pública».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid