Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 8 de juny de 2017, Sup. 136

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Unió Europea en els àmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaçament de treballadors.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes a l'Acord europeu sobre treball de les tripulacions dels vehicles que efectuïn transports internacionals per carretera (AETR), fet a Ginebra l'1 de juliol de 1970, adoptades a Ginebra el 27 de maig de 2003, el 31 d'octubre de 2008 i el 29 d'octubre de 2014.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

  • Llei 4/2017, de 5 de maig, de cinquena modificació del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria d'ordenació del territori i urbanisme aprovat pel Decret legislatiu del Principat d'Astúries 1/2004, de 22 d'abril.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid