Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 12 de juliol de 2017, Sup. 165

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió prejudicial sobre normes forals fiscals núm. 2633-2017, en relació amb l'article 4.2 de la Norma foral de les juntes generals de Gipuzkoa 13/2012, de 27 de desembre, per la qual s'aproven determinades modificacions tributàries, pel fet que el precepte esmentat deixa sense contingut la lletra d) de la lletra a) del número 1 de l'article 41 de la Norma foral 18/1987, de 30 de desembre, del territori històric de Gipuzkoa, de l'impost sobre transmissions patrimonials, per possible vulneració dels articles 149.1.1 CE, en relació amb l'article 16.3, i 139.1 CE i de l'article 2.1 de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 655/2017, de 23 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 1055/2014, de 12 de desembre, pel qual es crea un mecanisme de compensació de costos d'emissions indirectes de gasos d'efecte d'hivernacle per a empreses de determinats sectors i subsectors industrials als quals es considera exposats a un risc significatiu de "fuita de carboni" i s'aproven les bases reguladores de la concessió de les subvencions per als exercicis 2014 i 2015, i se'n prorroga la vigència fins al 31 de desembre del 2020.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid