Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 7 de octubre de 2017, Sup. 242

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

  • Reial decret llei 15/2017, de 6 d'octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d'operadors econòmics dins el territori nacional.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Correcció d'errors de la Interlocutòria 134/2017, de 5 d'octubre de 2017. Recurs d'empara 4856-2017. Admet a tràmit el recurs d'empara 4856-2017, promogut pel Grup Parlamentari Socialista del Parlament de Catalunya i acorda la suspensió de convocatòria de ple parlamentari.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol addicional de l'Acord comercial entre la Unió Europea i els seus estats membres, d'una banda, i Colòmbia i el Perú, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea, fet a Brussel·les el 30 de juny de 2015.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 6 d'octubre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 872/2017, de 29 de setembre, pel qual es fixa la plantilla de la Guàrdia Civil per al període 2017-2021.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 5 d'octubre de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid