Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 17 de octubre de 2017, Sup. 250

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Ordre FOM/993/2017, de 2 d'octubre, per la qual s'aprova el model de declaració responsable, que habilita per a la prestació de serveis postals no inclosos en l'àmbit del servei postal universal.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i se'n regulen la composició i les funcions.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/995/2017, de 6 d'octubre, per la qual s'aproven instruccions tècniques complementàries del capítol IX «Electricitat» del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.

  • Resolució d'11 d'octubre de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la qual s'aproven el calendari i les característiques del procediment competitiu de subhastes per a l'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat que regula l'Ordre IET/2013/2013, de 31 d'octubre, per al període de lliurament comprès entre l'1 de gener i el 31 de maig de 2018.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid