Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 2 de març de 2018, Sup. 54

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 28 de febrer de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifica la de 3 de maig de 2017, per la qual s'estableixen les condicions per a l'adhesió de les comunitats autònomes i entitats locals a la plataforma GEISER/ORVE, com a mecanisme d'accés al registre electrònic i al sistema d'interconnexió de registres.

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 27 de febrer de 2018, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 23 de febrer de 2018, pel qual s'aprova la declaració d'obligacions de servei públic en les rutes aèries Badajoz-Madrid i Badajoz-Barcelona.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 21 de febrer de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 16 de febrer de 2018, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior del títol de pilot de transport de línia aèria, en les dues modalitats d'avió i helicòpter, que estableix el Reial decret 959/1990, de 8 de juny, sobre títols i llicències aeronàutics civils.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid