Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 10 de març de 2018, Sup. 61

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HFP/187/2018, de 22 de febrer, per la qual es modifiquen l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'impost sobre el valor afegit a través de la seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària que estableix l'article 62.6 del Reglament de l'impost sobre el valor afegit, aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre, i altra normativa tributària, i el model 322 «Impost sobre el valor afegit. Grup d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual. Ingrés de l'impost sobre el valor afegit a la importació liquidat per la duana», aprovat per l'Ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre.

  • Resolució de 9 de març de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE FOMENT

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 6 de març de 2018, del Fons de Garantia Salarial, per la qual s'inclouen nous procediments, susceptibles de tramitació mitjançant registre electrònic a l'annex I de l'Ordre TIN/2942/2008, de 7 d'octubre.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 107/2018, de 9 de març, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, aprovat pel Reial decret 671/2013, de 6 de setembre.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Decret llei 1/2018, de 19 de gener, de mesures urgents per a la millora i/o l'ampliació de la xarxa d'equipaments públics d'usos educatius, sanitaris o socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid