Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 21 de març de 2018, Sup. 70

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/292/2018, de 15 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3947/2006, de 21 de desembre, per la qual s'aproven els models, els terminis, els requisits i les condicions per a la presentació i l'ingrés de la declaració liquidació i de la declaració resum anual d'operacions de l'impost especial sobre el carbó, i es modifica l'Ordre de 15 de juny de 1995, en relació amb les entitats de dipòsit que presten el servei de col·laboració en la gestió recaptadora.

  • Ordre HFP/293/2018, de 15 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/3482/2007, de 20 de novembre, per la qual s'aproven determinats models, es refonen i s'actualitzen diverses normes de gestió en relació amb els impostos especials de fabricació i amb l'impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/294/2018, de 12 de març, per la qual es modifica l'Ordre ESS/249/2014, de 13 de febrer, per la qual es creen i regulen la Junta de Contractació i la Mesa Única de Contractació del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid