Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 24 de març de 2018, Sup. 73

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament sostenibles i se'n modifica l'àmbit objectiu.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 23 de març de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Correcció d'errors de l'Ordre PRA/1080/2017, de 2 de novembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid