Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 7 de abril de 2018, Sup. 85

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Correcció d'errors del Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

  • Correcció d'errors del Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4752-2017, contra diversos preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 6 d'abril de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/360/2018, de 6 d'abril, per la qual s'estableixen els valors de la retribució a l'operació corresponents al primer semestre natural de l'any 2018 i per la qual s'aprova una instal·lació tipus i s'estableixen els seus paràmetres retributius corresponents, aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus.

  • Ordre ETU/361/2018, de 6 d'abril, per la qual es modifiquen els formularis de sol·licitud del bo social que preveu l'annex I de l'Ordre ETU/943/2017, de 6 d'octubre, per la qual es desplega el Reial decret 897/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el bo social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d'energia elèctrica.

  • Ordre ETU/362/2018, de 6 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre IET/2013/2013, de 31 d'octubre, per la qual es regula el mecanisme competitiu d'assignació del servei de gestió de la demanda d'interrompibilitat.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/363/2018, de 4 d'abril, per la qual s'amplia el termini de remissió de la llista provisional d'accions i programes ordenada per punts, corresponent a la campanya 2018/2019, que estableix el Reial decret 5/2018, de 12 de gener, per a l'aplicació de les mesures del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola espanyol.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 192/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'organisme autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid