Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 8 de juny de 2018, Sup. 139

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 24 de maig de 2018, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2018 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes.

  • Resolució de 24 de maig de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es modifiquen formats de documents registrals per a la inscripció i l'anotació d'actes administratius i altres actes de gestió de personal al Registre central de personal.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 5/2018, de 17 de maig, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  • Llei foral 6/2018, de 17 de maig, per la qual es modifiquen la Llei foral 14/2004, de 3 de desembre, del Govern de Navarra i del seu president, la Llei foral 19/1996, de 4 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra, i la Llei foral 4/2000, de 3 de juliol, del Defensor del Poble de la Comunitat Foral de Navarra.

  • Llei foral 7/2018, de 17 de maig, de creació de l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra.

  • Llei foral 8/2018, de 17 de maig, de modificació de la Llei foral 19/1996, de 4 de novembre, d'incompatibilitats dels membres del Govern de Navarra i dels alts càrrecs de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra.

  • Llei foral 9/2018, de 17 de maig, de reforma de la Compilació de dret civil de Navarra en matèria de filiació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid