Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 30 de juny de 2018, Sup. 158

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/692/2018, de 28 de juny, per la qual es dicten les normes per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per a 2019.

  • Resolució de 29 de juny de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 695/2018, de 29 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 664/2015, de 17 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de circulació ferroviària.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Reial decret 696/2018, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Reglament general de la gestió financera de la Seguretat Social.

  • Ordre TMS/693/2018, de 28 de juny, per la qual es desplega el Reial decret 292/2018, de 18 de maig, pel qual es regula el procediment d'accés i el règim de prestació de la formació professional marítima i sanitària l'Institut Social de la Marina.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 697/2018, de 29 de juny, pel qual es crea el grup de treball per a la reforma de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música i es deroga el Reial decret 229/2018, de 20 d'abril, per qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Fundación del Teatro Real FSP, que passa a denominar-se Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela FSP, i s'adopten les disposicions necessàries per a la integració a la Fundació dels mitjans del Teatro de la Zarzuela, centre de creació artística de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Reial decret 699/2018, de 29 de juny, pel qual es declara àrea marina protegida el corredor de migració de cetacis del Mediterrani, s'aprova un règim de protecció preventiva i es proposa la seva inclusió a la Llista de zones especialment protegides d'importància per al Mediterrani (Llista ZEPIM) en el marc del Conveni de Barcelona.

  • Resolució de 28 de juny de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publica la tarifa d'últim recurs de gas natural.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid