Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de març de 2019, Sup. 64

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 878-2019, contra la Llei 10/2018, de 9 de novembre, de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia, d'acceleració de la transformació del model econòmic regional per a la generació d'ocupació estable de qualitat.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1405-2019, contra l'article 58 bis.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, incorporat a aquesta per la disposició final tercera, punt dos, de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 12 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 8 de març de 2019, pel qual s'aprova el Pla anual de política d'ocupació per a 2019, segons el que estableix l'article 11.2 del text refós de la Llei d'ocupació, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid