Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 7 de maig de 2019, Sup. 109

I. Disposicions generals

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

TRIBUNAL SUPREM

  • Acte de 10 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que rectifica l'error material advertit a la part dispositiva de la Sentència de 25 de març de 2019, recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 4489/2016, en el sentit que on diu: «[...] comptes mediterranis andalusos» ha de dir:«[...] conques mediterrànies andaluses».

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

  • Llei 13/2019, de 29 de març, per la qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears.

  • Llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears.

  • Llei 15/2019, de 29 de març, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

  • Llei 16/2019, de 8 d'abril, de l'Estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.

  • Llei 17/2019, de 8 d'abril, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.

  • Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.

  • Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid