Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 14 de maig de 2019, Sup. 115

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1022-2019, en relació amb l'article únic del Reial decret llei 2/2016, de 30 de setembre, pel qual s'introdueixen mesures tributàries dirigides a la reducció del dèficit públic, que fa una nova redacció de la disposició addicional catorzena («Modificacions en el règim legal dels pagaments fraccionats») de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per possible vulneració dels articles 31.1 i 86.1 CE.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1893-2019, contra l'article 23, apartat 1.a) i apartat 2, de la Llei foral 14/2018, de 18 de juny, de residus i la seva fiscalitat.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1974-2019, contra la disposició addicional cent vintena i els apartats cinc i set de la disposició final quarantena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2056-2019, contra l'article 50.1 i 2 de la Llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2065-2019, contra la disposició transitòria vuitena i els apartats 2 d) i 2 e) de la disposició derogatòria única del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2206-2019, contra el Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2208-2019, contra el Reial decret llei 7/2019, d'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errades de la Resolució de 4 d'abril de 2019, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 24 de març de 1992, sobre organització i atribució de funcions a la inspecció dels tributs en l'àmbit de la competència del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/541/2019, de 10 de maig, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 20 hm³ per al mes de maig de 2019.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA REGIÓ DE MÚRCIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid