Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 5 de juny de 2019, Sup. 134

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors de la Llei orgànica 1/2018, de 5 de novembre, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Canàries.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/596/2019, de 8 d'abril, per la qual es modifica l'annex del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament de la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Ordre CNU/597/2019, de 30 de maig, per la qual es crea i es regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència d'11 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu núm. 4710/2016 contra l'article 52.3 de l'annex XII del Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, i anul·lar l'article 52.3 de l'annex XII del Reial decret 1/2016, de 8 de gener, en el punt en què estén la reversió de les obres d'aprofitament i instal·lacions electromecàniques de les centrals ubicades fora del domini públic, amb el caràcter de gratuïtes, en termes de generalitat i no condicionades al títol concessional.

  • Interlocutòria de 6 de maig de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que aclareix la Sentència d'11 d'abril de 2019, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 4710/2016, en el sentit de ratificar la no imposició de les costes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid