Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 3 de juliol de 2019, Sup. 158

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 21 de maig de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu número 4483/2016 contra el Reial decret 21/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els plans de gestió de risc d'inundació de les conques internes d'Andalusia: demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Piedras; Guadalete i Barbate, i conques mediterrànies andaluses, i contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras.

  • Sentència de 3 de juny de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu número 84/2018 contra el Reial decret 1073/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de revisió en via administrativa, aprovat pel Reial decret 520/2005, de 13 de maig.

  • Sentència de 12 de juny de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu número 87/2018 contra el Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid