Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 11 de març de 2020, Sup. 62

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 450/2020, de 10 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

  • Ordre APA/206/2020, de 6 de març, per la qual es modifica l'Ordre AAA/1424/2015, de 14 de juliol, per la qual s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la llengua blava.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/207/2020, de 9 de març, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 25 de febrer de 2020, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions que es convoquin durant el 2020.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Correcció d'errors de la Resolució de 4 de març de 2020, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 que inclou la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 18 de febrer de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs interposat per l'associació empresarial multisectorial Cecot contra l'Ordre ETU/1977/2016, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els peatges i cànons associats a l'accés de tercers a les instal·lacions gasistes i la retribució de les activitats regulades per al 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid