Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 3 de abril de 2020, Sup. 93

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/316/2020, de 2 d'abril, per la qual s'adopten mesures en matèria d'armes, exercicis de tir de personal de seguretat privada, articles pirotècnics i cartutxeria, i explosius, en aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Ordre INT/317/2020, de 2 d'abril, per la qual es desplega el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, en matèria de matriculació i canvi de titularitat de determinats vehicles.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/318/2020, de 2 d'abril, per la qual es disposen mesures excepcionals en l'aplicació de l'Ordre FOM/2872/2010, de 5 de novembre, en relació amb les habilitacions de maquinistes, durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  • Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual es dicten instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 427/2020, de 3 de març, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per al reconeixement de les llotges de productes agropecuaris com a "llotges de referencia", i de les seves associacions, i es crea el Registre nacional de llotges de referència i les seves associacions.

  • Reial decret 428/2020, de 3 de març, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, pel que fa al color de l'etiqueta de materials de multiplicació i plançons de fruiters i al contingut del document del proveïdor.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/319/2020, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/232/2020, de 15 de març, per la qual s'adopten mesures en matèria de recursos humans i mitjans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 4/2020, de 31 de març, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia de retribució de la distribució de gas natural.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid