Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 26 de juny de 2020, Sup. 177

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 1344-2020, en relació amb l'article 238 bis, últim paràgraf, de la Llei d'enjudiciament criminal, en la redacció que en fa la Llei 13/2009, de 3 de novembre, per possible vulneració dels art. 24.1 i 117.3 CE.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/565/2020, de 12 de juny, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

  • Ordre HAC/566/2020, de 12 de juny, per la qual es modifica l'Ordre HAC/998/2019, de 23 de setembre, per la qual es regula el compliment de l'obligació de portar la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Reial decret 550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid