Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 7 de agost de 2020, Sup. 213

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 732/2020, de 4 d'agost, pel qual es crea el Consolat General a Chengdu, a la República Popular de la Xina.

  • Reial decret 733/2020, de 4 d'agost, pel qual es crea la Conselleria d'Economia i Comerç en la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya a la República Democràtica Federal d'Etiòpia, amb seu a Addis Abeba, i se suprimeix la de la República de Guinea Equatorial.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/776/2020, de 4 d'agost, per la qual es revisen els preus del producte i la logística a emprar en la determinació del preu del combustible i s'estableix un valor límit del temps d'arrencada de liquidació per instal·lació tipus aplicable a les instal·lacions de producció ubicades en els territoris no peninsulars amb règim retributiu addicional.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

  • Reial decret 738/2020, de 4 d'agost, pel qual es modifiquen el Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions, i el Reial decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

  • Ordre ETD/777/2020, de 3 d'agost, per la qual s'acorda l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de col·lecció de 30 euros «Agraïment a totes les persones i els col·lectius professionals que han destacat més en la lluita contra la malaltia de la COVID-19 al nostre país».

  • Correcció d'errors de l'Ordre ETD/699/2020, de 24 de juliol, de regulació del crèdit renovable i per la qual es modifiquen l'Ordre ECO/697/2004, d'11 de març, sobre la Central d'Informació de Riscos, l'Ordre EHA/1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris, i l'Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Correcció d'errades al Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

  • Llei 1/2020, de 13 de juliol, per a la millora de les condicions tèrmiques i ambientals dels centres educatius andalusos mitjançant tècniques bioclimàtiques i l'ús d'energies renovables.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid