Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 17 de setembre de 2020, Sup. 248

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei orgànica 1/2020, de 16 de setembre, sobre la utilització de les dades del Registre de noms de passatgers per a la prevenció, la detecció, la investigació i l'enjudiciament de delictes de terrorisme i delictes greus.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3681-2020, contra la disposició transitòria desena, apartat segon, de la Llei 7/2019, de 27 de juny, de cinquena modificació de la Llei de policia del País Basc.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Correcció d'errors i errades del Reial decret 515/2020, de 12 de maig, pel qual es regula el procediment de certificació de proveïdors civils de serveis i funcions de gestió del trànsit aeri i de navegació aèria i el seu control normatiu.

MINISTERI D'UNIVERSITATS

  • Resolució de 3 de setembre de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'1 de setembre de 2020, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 3 de setembre de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'1 de setembre de 2020, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 3 de setembre de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'1 de setembre de 2020, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 18 de febrer de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs contenciós administratiu interposat per Electra Avellana, SL, contra l'Ordre IET/980/2016, de 10 de juny, per la qual s'estableix la retribució de les empreses de distribució d'energia elèctrica per a l'any 2016.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

  • Llei foral 14/2020, d'1 de setembre, per la qual s'aproven mesures extraordinàries per fer front a la crisi sanitària del coronavirus (COVID-19), un cop superada la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid