Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 28 de octubre de 2020, Sup. 285

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3887-2020, contra el Decret llei 2/2020, de 9 de març, de millora i simplificació de la regulació per al foment de l'activitat productiva d'Andalusia.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4649-2020, contra el Decret llei 6/2020, de 2 de juliol, de mesures urgents per incentivar les mesures de recuperació econòmica i social en l'àmbit local, aprovat per la Junta de Castella i Lleó.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 3512-2020, en relació amb els articles 1.2; 5.1, paràgraf segon; 10.2.a), b); 11.1; 13 (en concordança amb el 10.2); 21.1; 25.1; 26.1; DA primera; DF quarta; DF cinquena.U i Dos, de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per possible vulneració dels art. 14 i 28 de la CE.

  • Conflicte positiu de competència número 4491-2020, contra l'article 5.3, lletra a), del Reial decret 498/2020, de 28 d'abril, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Reial decret 927/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'amplia l'àmbit d'actuació de les organitzacions d'inspecció i reconeixement de vaixells i es modifiquen el Reial decret 877/2011, de 24 de juny, i el Reial decret 357/2015, de 8 de maig.

  • Reial decret 928/2020, de 27 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció al Centre d'Estudis de Transports de la Mediterrània Occidental (CETMO), per a l'exercici d'activitats de secretariat del Grup de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5) durant l'exercici pressupostari 2020.

  • Resolució de 25 de juny de 2020, de l'Autoritat Portuària de Ceuta, per la qual es modifica la de 7 de febrer de 2012, per la qual es crea i es regula la seu electrònica.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 934/2020, de 27 d'octubre, pel qual es crea la Secció Novena del Consell d'Estat, de conformitat amb el que disposa l'article 13 de la Llei orgànica 3/1980, de 22 d'abril, del Consell d'Estat.

  • Reial decret 935/2020, de 27 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament sobre directrius generals dels plans d'estudis de l'ensenyament de formació per a la incorporació a les escales de suboficials i de caporals i guàrdies del Cos de la Guàrdia Civil.

MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid