Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 21 de novembre de 2020, Sup. 306

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Intercanvi de notes verbals entre el Regne d'Espanya i la República Popular de la Xina pel qual s'estableix el Consolat d'Espanya a Chengdu, fet a Pequín el 28 de febrer i el 24 d'abril de 2020.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 20 de novembre de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del Monopoli.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 1020/2020, de 17 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Fundació Foro de Marcas Renombradas Españolas per al finançament de les despeses de funcionament de la seva activitat.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 8 de juny de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que desestima el recurs de cassació interposat contra la Sentència dictada amb data 28 de maig de 2018 per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa (Albacete), per la qual es declaren nuls de ple dret l'article 12, paràgraf primer, paràgraf b) i l'annex I del Reglament de valoracions de la Llei del sòl, aprovat pel Reial decret 1492/2011.

  • Sentència de 27 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara rebutjar la manca de competència i estimar el recurs contenciós administratiu número 273/2018 contra el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

  • Sentència de 27 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara rebutjar la manca de competència i estimar el recurs contenciós administratiu número 271/2018 contra el Reial decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

  • Interlocutòria de 14 d'octubre de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que acorda que no pertoquen l'aclariment i el complement sol·licitats de la sentència i es rectifica l'error material advertit a la part dispositiva de la Sentència de 27 de juliol de 2020, dictada en el present recurs, en el sentit de substituir-hi l'expressió «apartats 6b-1 a 6 i 23 del PRECAT20» per «apartats 6b-1 a 5 i 23 del PRECAT20».

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid