Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 4 de desembre de 2020, Sup. 317

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/1153/2020, de 2 de desembre, sobre la formació i la capacitació, així com l'establiment de les directrius necessàries per a l'obtenció de l'aptitud del personal militar no facultatiu en comeses de suport a l'atenció sanitària en operacions.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/1154/2020, de 27 d'octubre, per la qual es modifiquen l'Ordre HAC/1400/2018, de 21 de desembre, per la qual s'aprova el model 233, «Declaració informativa per despeses en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats», i es determinen el lloc, la forma, el termini i el procediment per a la seva presentació, i es modifica l'Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre, per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions, declaracions informatives, declaracions censals, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària; i l'Ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual es regula la gestió dels llibres registre de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

  • Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen, per a l'any 2021, el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

BANC D'ESPANYA

  • Circular 5/2020, de 25 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de pagament i a entitats de diner electrònic, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, i que modifica la Circular 6/2001, de 29 d'octubre, sobre titulars d'establiments de canvi de moneda, i la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid