Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 10 de desembre de 2020, Sup. 322

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

 • Ordre JUS/1179/2020, de 4 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre JUS/1362/2016, de 3 d'agost, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Justícia i se'n regula la composició i les funcions.

MINISTERI D'HISENDA

 • Reial decret 1083/2020, de 9 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de la subvenció destinada al finançament d'obres de rehabilitació i reforma de l'IES Sagasta de Logronyo.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

 • Reial decret 1084/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021, i l'Ordre TMA/378/2020, de 30 d'abril, per la qual es defineixen els criteris i requisits dels arrendataris d'habitatge habitual que poden accedir a les ajudes transitòries de finançament que estableix l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

 • Ordre TES/1180/2020, de 4 de desembre, per la qual s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant la feina.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

 • Reial decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i es flexibilitzen determinades condicions d'aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d'higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d'aplicació.

 • Reial decret 1087/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 872/2017, de 29 de setembre, pel qual es fixa la plantilla de la Guàrdia Civil per al període 2017-2021.

 • Reial decret 1088/2020, de 9 de desembre, pel qual es completa el règim aplicable a la notificació de successos de l'aviació civil i es modifica el Reial decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot, i es modifiquen el Reial decret 552/2014, de 27 de juny, pel qual es desplega el Reglament de l'aire i les disposicions operatives comunes per als serveis i els procediments de navegació aèria, i el Reial decret 57/2002, de 18 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de circulació aèria.

 • Ordre PCM/1181/2020, de 4 de desembre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres d'1 de desembre de 2020, pel qual s'autoritza el sobrevol excepcional a una altura inferior a la que preveu l'article 7.3.e) de la Llei 30/2014, de 3 de desembre, de parcs nacionals.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

 • Reial decret 1089/2020, de 9 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'ajust de l'assignació gratuïta de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle en el període 2021-2030.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

 • Reial decret 1090/2020, de 9 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 1084/2015, de 4 de desembre, pel qual es desplega la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del cinema.

MINISTERI DE SANITAT

 • Resolució de 9 de desembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual s'especifiquen les modalitats de proves diagnòstiques d'infecció activa per al SARS-CoV-2 en relació amb els controls sanitaris que s'han d'efectuar als punts d'entrada d'Espanya.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

 • Reial decret 1060/2020, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Delegació a Espanya de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) per al desenvolupament d'un programa dirigit a la integració de sol·licitants i beneficiaris de protecció internacional durant l'any 2020.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

 • Llei 8/2020, d'11 de novembre, de garantia de drets de les persones lesbianes, gais, trans, transgènere, bisexuals i intersexuals i no-discriminació per raó d'orientació sexual i identitat de gènere.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid