Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de gener de 2021, Sup. 11

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Ordre PCM/2/2021, d'11 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021.

  • Ordre PCM/3/2021, d'11 de gener, per la qual es modifica l'Ordre PRE/3581/2007, de 10 de desembre, per la qual s'estableixen els departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribueixen funcions i competències.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 15/2020, del 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana.

  • Llei 16/2020, del 22 de desembre, de la desaparició forçada de menors a Catalunya.

  • Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.

  • Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

  • Decret llei 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s'habilita el Consell Català de l'Esport per a l'atorgament d'ajuts extraordinaris i d'emergència per fer front a la suspensió de l'obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l'àmbit de l'educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid