Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 21 de febreiro de 2017, Núm. 44

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Protocolo do Acordo de estabilización e asociación entre as Comunidades Europeas e os seus Estados membros, dunha parte, e a República de Montenegro, por outra, para ter en conta a adhesión da República de Croacia á Unión Europea, feito en Bruxelas o 18 de decembro de 2013.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/105/2017, do 6 de febreiro, pola que se aproban o modelo 121 "Imposto sobre a renda das persoas físicas. Deducións por familia numerosa ou por persoas con discapacidade a cargo. Comunicación da cesión do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración", e o modelo 122 "Imposto sobre a renda das persoas físicas. Deducións por familia numerosa, por persoas con discapacidade a cargo ou por ascendente con dous fillos separado legalmente ou sen vínculo matrimonial. Regularización do dereito á dedución por contribuíntes non obrigados a presentar declaración", se establecen o lugar, forma e prazo para a súa presentación e se modifica outra normativa tributaria.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 72/2017, do 10 de febreiro, polo que se aproba a norma de calidade das diferentes categorías da sidra natural e da sidra.

  • Real decreto 73/2017, do 10 de febreiro, polo que se cualifica como centro de referencia nacional o Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Cartagena na área profesional de Análise e Control, na área profesional de Proceso Químico, na área profesional de Farmaquímica, na área profesional Pasta, Papel e Cartón e na área profesional de Transformación de Polímeros, da familia profesional Química, no ámbito da formación profesional.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Lei 1/2017, do 6 de febreiro, de fusión do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Peritos Agrícolas de Cataluña e o Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Cataluña no Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas e Forestais de Cataluña.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid