Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 22 de febreiro de 2017, Núm. 45

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 16 de febreiro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 2/2017, do 27 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados polos últimos temporais.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflito entre órganos constitucionais nº. 355-2017 en relación co Acordo da Mesa do Congreso dos Deputados do 18 de outubro de 2016, ratificado o 20 de decembro de 2016, polo que, rexeitando a desconformidade expresada polo Goberno, se toma en consideración para a súa tramitación polo Pleno a proposición de lei orgánica presentada polo Grupo Parlamentario Socialista sobre a suspensión do calendario da implantación da Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE).

  • Conflito entre órganos constitucionais n.º 356-2017 en relación co Acordo da Mesa do Congreso dos Deputados do 18 de outubro de 2016, ratificado o 20 de decembro de 2016, polo que, rexeitando a desconformidade expresada polo Goberno, se toma en consideración para a súa tramitación polo Pleno a proposición de lei presentada polo Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación do artigo 42.1 do Estatuto dos traballadores para garantir a igualdade nas condicións laborais dos traballadores subcontratados.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2014 ao Código internacional para a construción e o equipamento de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (código CIQ), adoptadas en Londres o 4 de abril de 2014 mediante a Resolución MEPC.250(66).

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/130/2017, do 17 de febreiro, pola que se actualizan os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, para os efectos da súa aplicación ao semiperíodo regulatorio que ten o seu inicio o 1 de xaneiro de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid