Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 8 de marzo de 2017, Núm. 57

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 686-2017 en relación co artigo 175.2 e 3 da Lei foral 2/1995, do 10 de marzo, de facendas locais de Navarra, por posible vulneración do artigo 31 da Constitución.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 649-2017 contra os puntos un, tres, catro, cinco e sete do artigo único e contra a disposición transitoria única da Lei valenciana 10/2016, do 28 de outubro, pola que se modifica a Lei valenciana 9/2010, do 7 de xullo, de designación de senadores ou senadoras en representación da Comunidade Valenciana.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/192/2017, do 28 de febreiro, pola que se modifica a Orde EDU/2095/2010, do 28 de xullo, pola que se establece a estrutura das probas para a obtención do título de Bacharel para persoas maiores de vinte anos no ámbito de xestión do Ministerio de Educación.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Real decreto 123/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento sobre o uso do dominio público radioeléctrico.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 129/2017, do 24 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento de control de precursores de drogas.

  • Corrección de erros do Real decreto 746/2016, do 30 de decembro, sobre revalorización e complementos de pensións de clases pasivas e sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2017.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 6 de marzo de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 16 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

  • Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de creación dos colexios profesionais de economistas de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga e Sevilla, mediante a unificación, por fusión, dos colexios oficiais de economistas e dos colexios oficiais de titulares mercantís de Andalucía.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DA REXIÓN DE MURCIA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

  • Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de medidas de racionalización do réxime retributivo e de clasificación profesional do persoal directivo e do resto do persoal ao servizo dos entes do sector público institucional da Comunidade Autónoma de Aragón.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid