Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 9 de marzo de 2017, Núm. 58

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 30 de novembro de 2016, da Sala Cuarta do Tribunal Supremo (recurso de casación nº 141/2015), en procedemento de impugnación de convenio colectivo (Navantia, SA).

  • Sentenza do 7 de decembro de 2016, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso de casación interposto contra a Sentenza ditada con data do 30 de xuño de 2015 pola Sección Segunda da Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid no recurso número 293/2013, estima parcialmente o recurso e declara a nulidade do artigo 11.2 da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local (na modificación aprobada o 21 de decembro de 2012 e publicada no Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid do 28 de decembro de 2012), exclusivamente no que respecta á referencia ao 4 por 100 para a fixación do parámetro de valor.

  • Sentenza do 24 de xaneiro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Acordo do Consello de Ministros do 12 de setembro de 2014 polo que se establecen os obxectivos de estabilidade orzamentaria e de débeda pública para cada unha das comunidades autónomas en réxime común para o ano 2014, quedando anulado e sen efecto.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid