Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 15 de marzo de 2017, Núm. 63

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproba o modelo 202 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, e o modelo 222 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades en réxime de consolidación fiscal, e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 198/2017, do 3 de marzo, polo que se modifican o Real decreto 1728/2007, do 21 de decembro, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprir os operadores do sector lácteo e se modifica o Real decreto 217/2004, do 6 de febreiro, polo que se regulan a identificación e o rexistro dos axentes, establecementos e contedores que interveñen no sector lácteo, e o rexistro dos movementos do leite; o Real decreto 752/2011, do 27 de maio, polo que se establece a normativa básica de control que deben cumprir os axentes do sector de leite cru de ovella e cabra; o Real decreto 1528/2012, do 8 de novembro, polo que se establecen as normas aplicables aos subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano, e o Real decreto 476/2014, do 13 de xuño, polo que se regula o Rexistro nacional de movementos de subprodutos animais e produtos derivados non destinados ao consumo humano.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid