Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 7 de abril de 2017, Núm. 83

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado e corpos de policía dependentes das comunidades autónomas para 2017.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 30 de marzo de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 5/2017, do 17 de marzo, polo que se modifican o Real decreto lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos, e a Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e alugamento social.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 28 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Tráfico, pola que se corrixen erros na do 2 de xaneiro de 2017, pola que se establecen medidas especiais de regulación do tráfico durante o ano 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Resolución do 30 de marzo de 2017, da Subsecretaría, pola que se establece o procedemento para a liquidación e o pagamento por vía electrónica da taxa con código 044 "Taxas fitosanitarias".

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

  • Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

  • Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid