Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 4 de maio de 2017, Núm. 106

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1302-2017, contra os artigos primeiro (números 10 e 11) e segundo (número 2) da Lei de Murcia 10/2016, do 7 de xuño, de reforma da Lei 6/2015, do 24 de marzo, da vivenda da Rexión de Murcia, e da Lei 4/1996, do 14 de xuño, do Estatuto dos consumidores e usuarios da Rexión de Murcia.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 818-2017, en relación coa disposición adicional cuadraxésima cuarta da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011, por posible vulneración dos artigos 9.3 e 33.3 da Constitución.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/377/2017, do 28 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2016 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas, para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid