Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 13 de maio de 2017, Núm. 114

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 8/2017, do 12 de maio, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías para dar cumprimento á Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, do 11 de decembro de 2014, ditada no Asunto C-576/13 (procedemento de infracción 2009/4052).

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 485/2017, do 12 de maio, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

  • Resolución do 12 de maio de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 11 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Universidades do 10 de maio de 2017 polo que se ordenan as ensinanzas universitarias oficiais de grao.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 486/2017, do 12 de maio, polo que se modifican o Real decreto 1173/2015, do 29 de decembro, de desenvolvemento do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca no relativo ás axudas á paralización definitiva e temporal da actividade pesqueira, e o Real decreto 1549/2009, do 9 de outubro, sobre ordenación do sector pesqueiro e adaptación ao Fondo Europeo da Pesca.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 30 de marzo de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso de casación en interese da lei interposto e, respectando a situación xurídica particular derivada da decisión, fixa como doutrina legal que "A aplicación dos artigos 7 e 8 do Regulamento de réxime disciplinario dos funcionarios civís do Estado, aprobado polo Real decreto 33/1986, do 10 de xaneiro, para sancionar as faltas disciplinarias graves e leves en que incorran os empregados públicos non resulta contraria ao principio de legalidade, senón que tal norma ten a cobertura legal que resulta da aplicación integradora dos artigos 94, ordinal 3º, 95, ordinais 3º e 4º, disposición derrogatoria única, alínea g), e disposición derradeira cuarta, ordinal 3º, da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público, que manteñen en vigor o citado regulamento mentres non se produza o desenvolvemento lexislativo no ámbito de cada Administración pública".

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid