Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 15 de maio de 2017, Núm. 115

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Cuestión pre-xudicial sobre normas forais fiscais n.º 1346-2017 en relación co artigo 29.2 da Norma foral 6/2006, do 29 de decembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas do territorio histórico de Bizkaia, por posible vulneración do artigo 3 a) da Lei 2/2002, do 23 de maio, pola que se aproba o concerto económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 231-2017 contra o artigo 83 da Lei do País Vasco 1/2016, do 7 de abril, de atención integral de adiccións e drogodependencias.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1572-2017 contra a disposición adicional décimo terceira da Lei 18/2016, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Illes Balears para o ano 2017.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1690-2017 contra a disposición adicional 40ª da Lei 4/2017, do 28 de marzo, de orzamentos da Generalitat de Catalunya para 2017.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1960-2017 contra o Real decreto lei 1/2017, do 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2002-2017 contra os artigos 2 a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12.1, no seu primeiro parágrafo in fine, a disposición adicional primeira e o inciso derradeiro do primeiro parágrafo da disposición adicional segunda da Lei de Extremadura 7/2016, do 21 de xullo, de medidas extraordinarias contra a exclusión social.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

 • Troca de Cartas entre España e Francia en que se recoñece a transferencia de competencias do comandante de Mariña de Baiona ao delegado de Mar e Litoral, do Departamento de Pireneos Atlánticos, no marco do Convenio entre España e Francia relativo á pesca no Bidasoa e baía de Higuer, do 14 de xullo de 1959, feito en Madrid o 15 de xullo de 2016 e o 27 de xaneiro de 2017.

MINISTERIO DE XUSTIZA

 • Orde JUS/415/2017, do 27 de abril, pola que se determinan os modelos de estrutura e organización da oficina xudicial en determinados partidos xudiciais do ámbito territorial do Ministerio de Xustiza.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

 • Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven o mantemento dos libros rexistro do imposto sobre o valor engadido a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e se modifica outra normativa tributaria.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

 • Resolución do 9 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

 • Resolución do 9 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid