Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 27 de maio de 2017, Núm. 126

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 9/2017, do 26 de maio, polo que se traspoñen directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro, mercantil e sanitario, e sobre o desprazamento de traballadores.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/479/2017, do 19 de maio, pola que se aproban as directrices xerais para a elaboración dos currículos do ensino de formación para o acceso ás escalas de tropa e mariñeiría.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 529/2017, do 26 de maio, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre o valor engadido aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro.

  • Real decreto 530/2017, do 26 de maio, polo que se modifica o Regulamento da Xunta Arbitral prevista no convenio económico entre o Estado e a Comunidade Foral de Navarra, aprobado polo Real decreto 353/2006, do 24 de marzo.

  • Real decreto 531/2017, do 26 de maio, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade; se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais, e se modifican os estatutos de entidades do departamento que teñen a condición de medio propio para adaptar a súa denominación ao disposto na Lei 40/2015, do 1 de outubro.

  • Resolución do 18 de maio de 2017, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se aproba o modelo de solicitude de admisión aos procesos selectivos e liquidación da taxa de dereitos de exame.

  • Resolución do 25 de maio de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 512/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de avaliacións e ascensos do persoal da Garda Civil.

  • Real decreto 534/2017, do 26 de maio, polo que se modifica o Real decreto 951/2014, do 14 de novembro, polo que se regula a comercialización de determinados medios de defensa fitosanitaria.

  • Real decreto 536/2017, do 26 de maio, polo que se crea e se regula a Comisión de Seguimento, Control e Avaliación prevista no Real decreto lei 1/2017, do 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan, e polo que se modifica o artigo 6 do Real decreto 877/2015, do 2 de outubro, de desenvolvemento da Lei 26/2013, do 27 de decembro, de caixas de aforros e fundacións bancarias.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid