Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 9 de xuño de 2017, Núm. 137

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigosas por ferrocarril (RID 2017), apéndice C do Convenio relativo aos transportes internacionais por ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigosas na súa 54ª sesión celebrada en Berna o 25 de maio de 2016.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 563/2017, do 2 de xuño, polo que se regulan as inspeccións técnicas en estrada de vehículos comerciais que circulan en territorio español.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 5 de abril de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 920/2014, do 31 de outubro, polo que se regula a concesión directa de subvencións destinadas a compensar os custos derivados da recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva, e anula o artigo 12 e demais preceptos concordantes do citado real decreto en canto afecta as competencias executivas en materia de comunicacións electrónicas da Xeneralidade de Cataluña, así como a Resolución da entidade pública empresarial Red.es, do 7 de novembro de 2014, no que concirne ás competencias executivas en materia de comunicacións electrónicas da Xeneralidade de Cataluña.

  • Sentenza do 31 de maio de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo interposto polo procedemento especial de protección de dereitos fundamentais contra o Acordo do Consello de Ministros, do 20 de xaneiro de 2017, polo que se establecen pautas para a elaboración dunha terna de candidatos para a elección de xuíz titular do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, publicado mediante Resolución da Subsecretaría do Ministerio da Presidencia e para as Administracións Públicas do 25 de xaneiro de 2017 no Boletín Oficial del Estado do 31 de xaneiro de 2017, e declara nulo o requisito referido a non superar a idade de 61 anos na data límite para a presentación de candidaturas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid