Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 10 de xuño de 2017, Núm. 138

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 10/2017, do 9 de xuño, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas bacías hidrográficas e se modifica o texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4865-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do art. 31.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4866-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do art. 31.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4867-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do art. 31.1 da CE.

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 4868-2016, en relación co artigo 107 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, por posible vulneración do art. 31.1 da CE.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Aplicación provisoria do protocolo do Acordo euromediterráneo polo que se establece unha asociación entre as Comunidades Europeas e os seus estados membros, por unha parte, e a República Árabe de Exipto, por outra, para ter en conta a adhesión da República de Croacia á Unión Europea, feito en Bruxelas o 10 de abril de 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 9 de xuño de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 579/2017, do 9 de xuño, polo que se regulan determinados aspectos relativos á fabricación, presentación e comercialización dos produtos do tabaco e os produtos relacionados.

  • Real decreto 581/2017, do 9 de xuño, polo que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/55/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 20 de novembro de 2013, pola que se modifica a Directiva 2005/36/CE relativa ao recoñecemento de cualificacións profesionais e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo á cooperación administrativa a través do Sistema de información do mercado interior (Regulamento IMI).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid