Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 23 de xuño de 2017, Núm. 149

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/588/2017, do 15 de xuño, pola que se modifican o documento básico DB-HE "Aforro de enerxía" e o documento básico DB-HS "Salubridade", do Código técnico da edificación, aprobado polo Real decreto 314/2006, do 17 de marzo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Resolución do 9 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental e Medio Natural, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 26 de maio de 2017 polo que se autoriza a inclusión na Lista do Convenio de Ramsar, relativo a zonas húmidas de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, do Marjal de Almenara, na Comunitat Valenciana.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 617/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de axudas para a adquisición de vehículos de enerxías alternativas e para a implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan MOVEA 2017).

  • Corrección de erratas da Orde PRA/261/2017, do 17 de marzo, pola que se actualizan determinadas cualificacións profesionais da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos e Enerxía e Auga, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro; Real decreto 1225/2010, do 1 de outubro, e Real decreto 1038/2011, do 15 de xullo.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 583/2017, do 12 de xuño, polo que se modifica o Plan de contabilidade das entidades aseguradoras e reaseguradoras e normas sobre a formulación das contas anuais consolidadas dos grupos de entidades aseguradoras e reaseguradoras, aprobado polo Real decreto 1317/2008, do 24 de xullo.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Decreto lei 2/2017, do 4 de abril, polo que se modifica a entrada en vigor do imposto sobre bebidas azucradas envasadas e se establece unha regra de determinación da tarifa aplicable do imposto sobre as estadías en establecementos turísticos.

  • Corrección de erros da Lei 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

COMUNIDADE DE MADRID

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid