Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 24 de xuño de 2017, Núm. 150

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2311-2017 contra as disposicións adicional cuarta, transitoria única e derradeira terceira, número 5, da Lei do Parlamento de Galicia 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, todas elas referidas ao réxime do persoal letrado ao servizo do Consello Consultivo de Galicia.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2796-2017 contra a disposición adicional 40, números 1 e 2, os artigos 4.1 b), 9.2 c) 3º e 9.2 h) 2º e 3º, e as partidas orzamentarias adscritas ao Programa núm. 132, denominado "Organització, gestió i seguiment de processos electorols", DD01/227004, por importe de 5.000.000 €, DD01/2270015, por importe de 800.000 €, e GO01/2270004, por importe de 407.450 €; todo iso da Lei 4/2017, do 28 de marzo, de orzamentos da Xeneralidade de Cataluña para 2017.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Convenio entre o Reino de España e a República de Chile sobre cooperación en materia de loita contra a delincuencia e a seguridade, feito "ad referendum" en Madrid o 30 de outubro de 2014.

  • Corrección de erros ás emendas aos anexos A e B do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017) emendado, adoptadas en Xenebra o 1 de outubro de 2016.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 23 de xuño de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 654/2017, do 23 de xuño, polo que se regula a concesión directa dunha subvención ás cidades de Ceuta e Melilla para a mellora da atención prestada nos centros de acollida de menores estranxeiros non acompañados.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid