Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 12 de xullo de 2017, Núm. 165

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros da Lei 3/2017, do 27 de xuño, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2017.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión pre-xudicial sobre normas forais fiscais n.º 2633-2017 en relación co artigo 4.2 da Norma foral das xuntas xerais de Gipuzkoa 13/2012, do 27 de decembro, pola que se aproban determinadas modificacións tributarias, mentres que o dito precepto deixa sen contido a letra d) da epígrafe A) do número 1 do artigo 41 da Norma foral 18/1987, do 30 de decembro, do territorio histórico de Gipuzkoa, do imposto sobre transmisións patrimoniais, por posible vulneración dos artigos 149.1.1 CE, en relación co artigo 16.3, e 139.1 CE, e do artigo 2.1 da Lei 12/2002, do 23 de maio, pola que se aproba o concerto económico coa Comunidade Autónoma do País Vasco.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 655/2017, do 23 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 1055/2014, do 12 de decembro, polo que se crea un mecanismo de compensación de custos de emisións indirectas de gases de efecto invernadoiro para empresas de determinados sectores e subsectores industriais que se consideran expostos a un risco significativo de "fuga de carbono" e se aproban as bases reguladoras da concesión das subvencións para os exercicios 2014 e 2015, e se prorroga a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2020.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid