Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 29 de xullo de 2017, Núm. 180

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

PRESIDENCIA DO GOBERNO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3411-2017 contra o artigo único e as disposicións transitorias primeira e segunda da Lei do Principado de Asturias 2/2017, do 24 de marzo, de segunda modificación da Lei do Principado de Asturias 3/2004, do 23 de novembro, de montes e ordenación forestal, en canto que modifica o número 2 do artigo 66 e a letra g) do número 1 do artigo 91 da citada Lei 3/2004.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3719-2017 contra o Decreto lei da Xunta de Andalucía 5/2016, do 11 de outubro, polo que se regula a xornada de traballo do persoal empregado público da Xunta de Andalucía.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3720-2017 contra o artigo 13.2, segundo parágrafo, e artigo 36.1, e por conexión, os restantes números do artigo 36, no que afecta exclusivamente a regulación do réxime de anticipos dos tributos do Estado, da Lei 10/2016, do 27 de decembro, do orzamento da Comunidade Autónoma de Andalucía para o ano 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 768/2017, do 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Real decreto 769/2017, do 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Real decreto 770/2017, do 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio do Interior.

  • Real decreto 771/2017, do 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Resolución do 28 de xullo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Resolución do 10 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación, pola que se modifica o anexo II da Orde do 20 de xaneiro de 1994 pola que se fixan modalidades de control sanitario de produtos de comercio exterior destinados a uso e consumo humano e os recintos alfandegueiros habilitados para a súa realización.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid