Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 4 de agosto de 2017, Núm. 185

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Corrección de erros da Orde JUS/471/2017, do 19 de maio, pola que se aproban os novos modelos para a presentación no Rexistro Mercantil das contas anuais dos suxeitos obrigados á súa publicación.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 12 de xuño de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que declara finalizado por perda de obxecto o recurso interposto contra o Real decreto 1623/2011, do 14 de novembro, polo que se regulan os efectos da entrada en funcionamento do enlace entre o sistema eléctrico peninsular e balear e se modifican outras disposicións do sector eléctrico, e estima o interposto contra o artigo 25 do Real decreto 1048/2013, do 27 de decembro, polo que se establece a metodoloxía para o cálculo da retribución da actividade de distribución de enerxía eléctrica, anulando o seu número 3 no inciso que dispón que o distribuidor deberá presentar ao solicitante "un orzamento económico" sobre o proxecto recollido no prego de condicións técnicas.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 2/2017, do 28 de xullo, do Banco de España, pola que se modifica a Circular 5/2015, do 30 de setembro, pola que se desenvolven as especificidades contables da Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid